Güncel Haberler

Tüzük

KONYA GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ:

Madde 1: Derneğin adı Konya Genç İş İnsanları Derneği’dir Derneğin kısa adı Konya  GİAD’dır. Derneğin merkezi Konya’dır. Derneğimizin merkezi dışında hiçbir yerde şubesi yoktur.

 

DERNEĞİN AMACI:

Madde 2: Derneğin amacı, T.C. Anayasasının öngördüğü prensiplere ve Atatürk ilkelerine uygun şekilde faaliyet göstererek;

Bölgesel kalkınma yoluyla topyekûn kalkınmanın gerçekleşmesine katkı yapmak,

Üyeleri arasında iş birliği imkânlarını artırmak,

Üyelerinin yurt içi ve yurt dışındaki iş birliği imkânlarından haberdar olmasını sağlamak,

Üyelerine yönelik, eğitim programları, seminerler, konferanslar düzenlemek ve projeler yapmak. Girişimcilik ruhunu yaygınlaştırmak, gençlerin girişimci olmaları yönünde eğitim faaliyetleri düzenlemektir.

 

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANLARI:

Madde 3:

A- Ulusal Alanlardaki Faaliyetlerimiz

A-1. Ulusal kalkınmamızın bilinçli ve rasyonel oluşumunu sağlamak üzere sanayici ve iş adamları ile hizmetler sektörü, bankacılık, mali sektörler, diğer finans kuruluşları, yardımcı hizmetler, eğitim kurumları, sendikalar, mahalli idari ve belediyeler, vakıflar, üniversiteler, diğer sivil toplum örgütleri, devlet kurumları ile mesleki sosyal ilişkilerini sağlamak.

A-2. Türkiye çapındaki diğer dernekler ile birlikte sanayi ve iş adamlarının sektörel bazda organizasyonlarının örgütlenmelerini sağlamak, bilgi ve pazar desteklerine yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası boyutta kredilendirilmelerinde proje geliştirmek ve referans destekler sağlamak.

A-3. Üyeleri olan sanayi ve iş adamlarının eğitim ve bilgilerini artırmak amacı ile her türlü seminer, konferans, panel ve toplantılar tertip etmek.

 

 

A-4. Araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak ve amaçlarına yönelik olarak bilimsel araştırma yapan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak ve destek sağlamak,

A-5. Üyelerine mesleki bilgi ve kendi aralarında iletişim sağlamak amacına yönelik olarak bülten, dergi ve gazete yayınlamak ve radyo, TV'de yayın yapmak.

A-6. Dernek, kendi amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü gayri menkuller, menkul mallar edinme, personel istihdam etme, sahip olduğu varlıkları rehin etme, ipotek verme ve gerektiğinde sahibi olduğu varlıklar üzerinden kredi alma, leasing yolu ile mal edinme, kiraya verme işlemlerinde bulunabilir, her türlü menkul ve gayri menkulleri kiralayabilir.

A-7. T.C. Anayasası, Dernekler Kanunu ve ilgili diğer yasaların imkan verdiği ve/veya imkan vereceği her türlü üst kurumlar, birlikler ve federasyonlara katılabilir, amacına uygun olabilecek vakıflara iştirak edebilir,

A-8. Kalkınmamızın dengeli ve sosyal güvenlik içinde olması gerektiğine, sermaye, emek ve teşebbüsün birbirini tamamlayan ana unsurlar olduğuna inanarak işçi-işveren işbirliğinin yurt kalkınmasında en verimli, en faydalı bir yönde gelişmesine yardımcı olmak.

A-9. Yatırımları, toplum yararının gerektirdiği verimli alanlara yöneltecek ihracatı teşvik edecek, döviz sağlayacak daha verimli alanlara kaydırarak kalkınma planlarına yardımcı olacak çalışmaları teşvik eder sınai kalkınma ile ilgili özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapar.

A-10. Ülke ekonomisi için uygun görülen konularda proje yarışmaları düzenleyerek, derece alanlara nakdi veya ayni ödüller verebilir.

A-11. Aynı amaç için kurulmuş diğer dernekler ile işbirliğine girebilir veya Federasyon, Konsey, Konfederasyon, Vakıf ve ayrıca derneklere üye olabilir ve bu kuruluşlara aidat ödeyebilir. Yukarıda belirtilen bu konularda her türlü katılım ve ayrılma kararını almakta Genel Kurul yetkilidir ve bu yetkiyi genel kurulda alınan kararla yönetim kuruluna devredebilir.

A-12. Dernek üyeleri arasında tanışma, kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla, geceler, piknik, sportif organizasyonlar, kokteyller vs. tertiplemek.

A-13. Dernek üyeleri arasında, ticaret ilişkilerinin gelişmesi için yönlendirici olmak.

B-Uluslararası Faaliyetlerimiz

B-1.Dernek amaçlarına yönelik olması koşulu ile kendi bölgesi ve ülke kalkınmasına hizmet verebilecek dünya çapında diğer kuruluşlar ile iyi niyet, dostluk ve mesleki dayanışma ilişkileri kurar.

 

 

B-2. Ülkemizin diplomatik ve uluslararası paralelinde bağlı bulunduğu AB ülkeleri, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, İslam Kalkınma Örgütü üyeleri ve diğer

dünya ülkeleri ile mesleki ve iş hayatını ilgilendiren konular çerçevesinde ilişkilerde bulunmak, bu konulardaki uluslararası kuruluşlara üye olmak, buna benzeyen kuruluşların çeşitli komitelerinde ve organlarında yer almak, mesleki hizmetleri koordine etmek,

B-3. Yabancı sermayenin ülkemize gelmesini sağlamak ve yeni teknolojiler ile üyelerimizi bilgilendirmek amacına yönelik uluslararası mesleki konferanslar tertip etmek.

B-4. Yabancı finans kurumları ile bölgesel ve ülke genelinde üye şirket ve iş adamlarımızın referans, bilgi, güven ve işbirliğini temin etmek.

B-5. İş ve sınai gelişimini temin etmek için uluslararası işbirliği içinde bulunduğu kurumlar ile üniversite ve diğer eğitim kuruluşları çerçevesinde genç girişimci üniversite öğrencileri çırak ve mesleki eğitim öğrencilerine yurt içi ve yurt dışında eğitim imkânları sağlamak.

B-6. Uluslararası ilişkiler çerçevesinde ülke sanayi ve iş hayatını tanıtıcı iş ve meslek elemanları değişim ve eğitim programları düzenlemek. Fuar,kongre ve diğer organizasyonları tertip etmek.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, mesleki dayanışma ve işbirliği ile sosyal alanda faaliyet gösterir. 

 

DERNEĞE ÜYELİK VE ÜYENİN HAKLARI

Madde 4: Derneğin asıl ve onur üyeliği vardır.

a) ASIL ÜYELİK: Derneğe üye olacakların medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş ve 55 yaşından gün almamış, derneğin amaçlarını kabul eden gerçek kişiler üye olabilir. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

b) ONUR ÜYELİĞİ: İlim ve iş alemine mensup kişilerden uygun görülenlere, yönetim kurulu kararıyla onur üyeliği verilebilir. Bunun yanında, 60 yaşını bitiren üyelerin, asli üyelikleri sona erer ve onur üyesi olurlar. Onur üyeleri, dernek faaliyetlerine katılabilirler ancak Genel Kurulda oy kullanamazlar. Aidat ödemeleri ihtiyaridir. Onur üyeliği için ikamet şartı aranmaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında, dil, ırk, renk, cinsiyet, din, milliyet ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı yoktur. Üyeler, dernek faaliyetlerine katılmak ve bilgi edinmek hakkına sahiptir. Üyelerle haberleşmede e-posta yolu esastır. 

 ÜYELİKTEN AYRILMA

Madde 5: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 6: Aşağıdaki hallerde üyenin dernekten ilişiği kesilir.

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

         1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

         2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

         3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

         4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.  Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 7: Derneğin organları aşağıdaki gibidir.

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

 

 

GENEL KURUL

Madde 8: Genel Kurul, derneğin en yetkili kuruludur. Genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak konular şunlardır:

1. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı 

2. Dernek organlarının seçilmesi,

3. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

4. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulu ile denetleme kurulunun ibra edilmesi,

5. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

6. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

7. Derneğin herhangi bir derneğe, federasyona, konseye veya vakfa katılması veya ayrılması,  federasyona, konseye veya vakfa katılması halinde katılacağı kuruluşun federasyonun tüzüğünde belirlenen sayıda temsilcileri seçmesi veya bu yetkiyi yönetim kuruluna devretmesi,

 

8. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

 

9. Derneğin fesih edilmesi

,

10. Mevzuatta ve bu tüzükte kendisine verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 


Mağazamızda verilen tüm servisler KONYA GIAD firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir.
Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.
Üyelik veya Mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Mağazamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.
Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.
Mağazamız üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.
Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. 
KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ
Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.
İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.
Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamız tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir.
Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.
Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.
Not:İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Firmamıza ait tüm online alışveriş sitelerimizde firmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.
MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ
 
 Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır. 
ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR
Mağazamız, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.
İSTİSNAİ HALLER
Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. 
E-POSTA GÜVENLİĞİ
Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.
TARAYICI ÇEREZLERİ
Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.
Teknik iletişim dosyası,  siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından  dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için bilgi@konyagiad.org.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz. Firmamız’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.
Firma Ünvanı : KONYA GIAD
Adres :Karatay/KONYA
Eposta : bilgi@konyagiad.org.tr